วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

มูลนิธิศูนย์เบิกอรุณบ้านเล่าฝู่

มูลนิธิศูนย์เบิกอรุณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านเล่าฝู่)ตั้งอยู่ที่
บ้านเล่าฝู่ หมู่ 17 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตู้ ปณ. 4 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทร 053-653617 (คุณ คำปัน)

วัตถุประสงค์องค์กร
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ติดยาเสพติด
2. เพื่อประสานช่วยในการป้องกันโรคเอดส์
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส


กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในศูนย์เบิกอรุณ และกลุ่มผู้ติดยาเสพติด

พื้นที่ดำเนินการ
บ้านเล่าฟู่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารองค์กร
นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ : ประธานมูลนิธิศูนย์เบิกอรุณ

กิจกรรมดำเนินการ
1. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. อบรมให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
3. อบรมด้านจริยธรรม
4. อบรมส่งเสริมฝึกวิชาชีพ

ประเด็นงานหลัก
๑.เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน บริหารองค์กรของ ศูนย์เบิกอรุณ
๒.เสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ
๓.เสริมสร้างศักยภาพแบบด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ อย่างครบวงจร
เสริมสร้างการทำงานร่วมกับชุมชน เครือข่าย ภาคีต่างๆ โดยใช้การพัฒนาแบบองค์รวม
๔.เพิ่มพูนทรัพยากรในการดำเนินงาน
๕.สนับสนุนหลักการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นความสำคัญ แห่งคุณค่าของชุมชนCenter Foundation dawn Place rehabilitation of drug (Ban Lao Fu).Located at
Ban Lao Fu Moo 17, Tambon Pa Tung Chan district, Chiang Rai Province, PO Box 4, Mae Chan district, Chiang Rai 57110.
Tel: 053-653617 (Mr.kum pun).

Corporate objectives.
1. To provide assistance to those addicted to drugs.
2. To assist in the coordination of AIDS prevention.
3. To enhance the quality of life for the disadvantaged.


Target group
Participants in the rehabilitation center dawn And a group of drug addicts.

Area of operation.
Ban Lao Fu Chan district, Chiang Rai Province.

Corporate executives.
Mr. Pat fairly extensive Mat: The Foundation Center dawn

Activities conducted.
1. Rehabilitation of drug addicts.
2. Training the knowledge of AIDS prevention campaigns.
3. Training in ethics.
4. Promoting vocational training course.

Main issues.
1. Enhance the operation. Administrative organization. Center dawn
2. To enhance transparency in the operation.
3. To enhance the capability to rehabilitate drug addicts in a voluntary comprehensive.
Strengthening community network to work with various partners, using a holistic development.
4. Increase resources for the operation.
5. Support the principle of rehabilitation of drug addicts. Sufficiency economy principles. And focus on the importance The value of community


中心基金會的曙光地點康復藥物(班老富)。位於
班老傅武17日,Tambon霸東鎮區,清萊省,郵政信箱 4,美生區,清萊 57110。
電話:053-653617(分享你的話)。

公司的目標
1。協助那些吸毒成癮。
2。為了協助協調艾滋病的預防。
3。為了提高生活質量為弱勢。


目標客戶群
與會者在康復中心的曙光和一組吸毒者。

區的運作。
班老傅察嗯區,清萊省。

企業管理人員
帕特先生相當廣泛墊:基金會中心的曙光

活動進行。
1。康復的吸毒者。
2。培訓艾滋病預防知識宣傳活動。
3。培養道德。
4。促進職業培訓課程。

主要問題。
1。加強運作。行政組織。中心的曙光
2。為了提高透明度,在行動中。
3。為了提高能力,恢復吸毒者在自願全面。
加強社區網絡,與各合作夥伴,以全面的發展。
4。增加資源的操作。
5。支持的原則,對吸毒成癮者康復。自給自足經濟原則。並專注於重要社區的價值

http://sangrrun.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart

1 ความคิดเห็น:

  1. "ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือ ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า" ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ผู้ร่วมงาน และหนุนใจพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ยึดพระเจ้าและกระทำภารกิจให้สำเร็จ ขอเป็นกำลังใจให้และอธิษฐานเผื่อเป็นประจำครับ / สุดใจ..พี่น้องเก่าปี 2000 ครับ พระเจ้าอวยพรครับ

    ตอบลบ